Opolski Związek Jeździecki

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13
(po wcześniejszym umówieniu)

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Komunikat OZJ - ubezpieczenia sportowe

Oferta ubezpieczeń na rok 2016


Zachęcamy do skorzystania z możliwości przystąpienia do Programu ubezpieczeniowego przygotowanego przez Polski Związek Jeździecki wspólnie z STU Ergo Hestia S.A.

Jest to jedyny kompleksowy Program ubezpieczeniowy odpowiadający potrzebom naszego środowiska jeździeckiego, który posiada oficjalną autoryzację i rekomendację Polskiego Związku Jeździeckiego.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ UBEZPIECZYĆ?

-Za pomocą aplikacji on-line znajdującej się na stronach PZJ (link)

-Przy składaniu wniosku o wydanie licencji PZJ/WZJ na rok 2015 (dotyczy wszystkich typów licencji)

W tym celu należy podpisać zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową (znajdującą się na dole wniosku o wydanie licencji) i opłacić składkę na konto PZJ/WZJ (jedną wpłatą – jednocześnie razem z opłatą za licencję i za ubezpieczenie).

W ramach ubezpieczenia przy licencji oferowany jest jedynie roczny okres ubezpieczenia - np. dla ubezpieczenia NNW będzie to wariant za 66 zł obejmujący ochroną 12 miesięcy kalendarzowych od daty zakupu.

-W biurze PZJ w Warszawie – osobiście składając podpisany wniosek wraz ze składką

-Korespondencyjnie – należy pobrać ze strony odpowiedni wniosek, wypełnić go, podpisać, a następnie wysłać na adres biura PZJ w Warszawie wraz z dowodem opłacenia składki.

Wszelkich informacji nt. nowej oferty ubezpieczeniowej udzielą Państwu:

-Ubezpieczenie przy licencji – osoby wystawiające poszczególne typy licencji PZJ

-Ubezpieczenia indywidualne – Klaudia Mańkowska, pod nr telefonu: +48 507 649 424, e-mail: klaudia.mankowska@willistowerswatson.com

ZAKRES OCHRONY

1. Ubezpieczenie wypadkowe dla jeźdźców (NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe podczas uprawiania jeździectwa, w szczególności: sportu amatorskiego, sportu wyczynowego, rekreacji, treningu oraz wszelkich czynności związanych z obsługą koni. Zakres terytorialny ubezpieczenia – Europa

Zakres odpowiedzialności:

-Śmierć w wyniku NNW – 50.000/100.000/150.000 zł,

-Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW (system świadczeń stałych) – 50.000/100.000/150.000 zł,

-Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW (system świadczeń proporcjonalnych) – 20.000/ 30.000/40.000 zł,

-Przystosowanie do życia w niepełnosprawności (zwrot kosztów) – 10 000 zł,

-Przeszkolenie zawodowe inwalidów – 5 000 zł,

-Nabycie środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych – 5 000 zł,

-Odbudowa stomatologiczna zębów - 2 000 zł,

-Usługi Assistance

- Dzienne świadczenie szpitalne + rekonwalescencja - 100zł/dzień - max 18 000zł

Za opłatą dodatkowej składki zakres można dodatkowo rozszerzyć o:

-Za 35 zł – zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji wskutek NW do kwoty 10 000 zł

-Za 34/70/130 zł – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w życiu prywatnym obejmujące amatorskie uprawianie dyscyplin sportowych  innych niż jeździectwo

-Za 69/145/270 zł - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w życiu prywatnym obejmujące wyczynowe uprawianie dyscyplin sportowych  innych niż jeździectwo

-Za 100 zł – jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej, trwałej i nieodwracalnej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej do kwoty 100 000 zł

-Za 50 zł – zwrot kosztów operacji plastycznej do kwoty 10 000 zł

2. Ubezpieczenie OC właściciela konia za szkody wyrządzone przez konia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w mieniu i na osobie wyrządzone z tytułu posiadania lub używania konia, rozszerzone o:

-szkody powstałe na terytorium całego świata,

-szkody powstałe w związku z uprawianiem – jeździectwa w szczególności: sportu amatorskiego, sportu wyczynowego, rekreacji, treningu oraz wszelkich czynności związanych z obsługą konia,

-szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni i w szczególności koni biorących udział w konnym współzawodnictwie (zawody, wyścigi, konkursy zaprzęgów konnych, pokazy koni handlowych), wykorzystywanych w działalności zarobkowej,

-szkody w mieniu ruchomym, z którego osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, sprzętu elektronicznego),

-szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.

W ramach oferty otrzymujecie Państwo ubezpieczenie obejmujące sumę gwarancyjną w wysokości 75 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu posiadania lub używania jednego konia.

Ubezpieczonymi mogą być: właściciele koni lub osoby posiadające tytuł prawny do dysponowania koniem.

Za opłatą dodatkowej składki zakres można dodatkowo rozszerzyć o:

-za 10 zł – koszty ochrony prawnej do kwoty 5 000 zł (koszty adwokatów, biegłych, itp.)

3. OC osoby oficjalnej / OC szkoleniowca (trenera, instruktora)

W ramach oferty podstawowej otrzymujecie Państwo ubezpieczenie obejmujące:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych: Trenera, Instruktora, Osoby Oficjalnej (Sędziego, Komisarza, Delegata Technicznego, Gospodarza Toru, Asystenta DT, Asystenta GT, Lekarza Weterynarii) rozszerzone o:

-Szkody powstałe na terytorium całego świata

-Szkody powstałe z tytułu używania koni biorących udział w rekreacji, treningach i konnym współzawodnictwie (w szczególności: zawody, wyścigi, konkursy zaprzęgów konnych, pokazy koni hodowlanych oraz wszelkich czynności związanych z obsługą konia), wykorzystywanych w działalności zarobkowej

-Szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczeni korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego

-Szkody w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczeni korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, sprzętu elektronicznego)

-Szkody na osobie i w mieniu wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z wyłączeniem:

        -szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,

        -szkód powstałych wskutek stanów chorobowych niewynikających z wypadków (w rozumieniu jak wyżej),

        -świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym

-Szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem bez prawa do regresu

-Szkody powstałe w rzeczach przyjętych do przechowania do szatni polegające na ich uszkodzeniu lub utracie (z wyłączeniem wartości pieniężnych)

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000 zł

CENNIK:

Ubezpieczenia oferowane razem z licencją PZJ/WZJ:

 

Ubezpieczenia w zakupie samodzielnym (WWW, w biurze PZJ, korespondencyjnie):

 

Co wyróżnia ofertę ubezpieczeń dostępnych w ramach Programu PZJ i ERGO Hestia:

-jest przygotowana z uwzględnieniem wszystkich ryzyk związanych ze sportem i rekreacją powiązaną z końmi,

-jest konkurencyjna cenowo (przy zakupie ubezpieczenia NNW zyskujecie Państwo zniżkę na zakup licencji),

-realność ochrony – zabezpieczamy Państwa na wypadek zarówno drobnych zdarzeń (złamania, zwichnięcia, wybicie zębów, itp.), jak i bardzo poważnych wypadków,

-bardzo dobry zakres ochrony za rozsądną cenę (większość opcji, za które na rynku trzeba dopłacać dodatkową składkę u nas jest już w cenie podstawowej),

-nie stosujemy udziałów własnych w szkodzie ani franszyz (mechanizmów pomniejszających kwotę wypłaconego odszkodowania),

-odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od 1% uszczerbku na zdrowiu,

-odpowiedzialność gwarantuje renomowany polski ubezpieczyciel – co niesamowicie ułatwia kontakt i proces ubiegania się o wypłatę odszkodowania (ERGO Hestia od lat otrzymuje najwyższe oceny za jakość obsługi klientów),

-jest jedyną ofertą ubezpieczeniową posiadającą autoryzację PZJ i gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami.

POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY

1. W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela pod numerami infolinii Pro Contact wskazanymi poniżej: Numer telefonu: 0 801 107 107 lub 058 555 5 555 lub 0 58 555 6 555 Numer faksu: 058 555 60 01 Lub mailowo na adres: szkody@ergohestia.pl

2. W razie konieczności skorzystania ze świadczeń assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerami telefonów: Centrum Alarmowe: +48 22 522 29 90, + 48 22 232 29 90

Zapraszamy również do zapoznania się z dodatkowymi materiałami zamieszczonymi poniżej:

-Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

-Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej

-Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

-Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

-Zgłoszenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim z tytułu posiadania lub używania koni

-Zgłoszenie do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych Sędziego, Komisarza, Trenera, Instruktora, Osoby Oficjalnej

-Zgłoszenie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków